Disclaimer

Led United is verantwoordelijk voor het in stand houden van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site gaat u akkoord met deze disclaimer.

Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of publiek gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Led United.